Plasare forță muncă/Recrutare de personal

Recrutare și selecții membri CA/directori

Selecție membri CA MEDITUR S.A.


SC RSC CONSULTING SRL
asistă S.C. MEDITUR S.A. în procesul de
recrutare şi selecţie pentru
Membrii Consiliului de Administraţie

Posturi în selecție:
 5 administratori

Condiţii generale şi specifice :
 generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
c) capacitate deplină de exerciţiu;
d) stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
e) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
f) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
g) să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute în art. 6 din OUG 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
h) să nu facă parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale, la data depunerii candidaturii;
 specifice:
a) studii superioare de lungă durată finlizate (tehnice- profil electromecanic, electrotehnic, autovehicule rutiere, mecanice economice sau juridice)
b) cel puțin un administrator trebuie sa aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani
c) experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile (minim 5 ani).


Criterii de evaluare a candidaţilor:
I. Experienţa profesională:
- experienţa in management/conducere/coordonare
- cunoștințe legislative
- contribuția la dezvoltarea în continuare a S.C. MEDITUR S.A


II. Caracteristicile personale:
- abilități de comunicare
- leadership
- abilități de negociere
- gândire critica
- capacitatea de luare a deciziilor
- managementul personalului

Selecţia/evaluarea candidaţilor se va efectua în două etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere, interviul individual și de grup candidaţii selectaţi.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
1.CV format Europass + scrisoare de intenţie (va fi considerată oferta tehnică conform cu OUG 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare)
2.Cazier judiciar
4.Copii după actele de studii (semnate și datate lăngă sinagma “conform cu originalul”)
5.Copie act identitate
6.Copie Carnet de Muncă/documente doveditoare care să ateste experienţa solicitată
7. Adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate corespunzătoare
8. Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de selecţie
9. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că:
a) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani
b) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
c) nu a fost condamnat(ă) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune legată de conduita profesională;
d) nu a făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare şi luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
e) la data depunerii candidaturii, nu face parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.
f) face parte/nu face parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

Bibliografie:
1. Legea 31/1990 (actualizată) privind societățiile comerciale
2. Legea 92/2007 (actualizată) privind servciile de transport public local
3. Legea 53/2003 (actualizată) privind Codul Muncii
4. Legea 215 (actualizată) privind adminisitrația publică locală
5. Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnitățiilor publice
6. OUG 109/2011 (actualizată) privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Declarația de consimtământ privind acordul procesării datelor personale și declarația pe proprie răspundere se descarcă de pe site-ul www.rsc-consulting.ro

Documentele solicitate se depun până la data de 07.05.2014, ora 14:00, la sediul SC RSC CONSULTING SRL, str. Paul Chinezu nr. 2, ap. 1, Cluj Napoca, într-un dosar plic (personal sau prin curierat).